Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Fundacja

Home Nasz szpital Fundacja

Fundacja na rzecz Szpitala Rejowego w Raciborzu

Dane ogólne fundacji

Nazwa fundacji:
Fundacja na rzecz Szpitala Rejowego w Raciborzu
Adres fundacji:
47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
Nr KRS: 0000204629
Data wpisu: 26.04.2004 r.
REGON: 278268833
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Raciborzu
79 8475 0006 2001 0013 8211 0001

Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu” ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym dnia 16 lutego 2004 roku.

W dniu 22 kwietnia 2004 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował pod numerem KRS 0000204629 Fundację na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, ul. Klasztorna 6.

W dniu 21 lutego 2005 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Uchwała nr V/12/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. Zgromadzenie Fundatorów do swojego grona przyjęło Gminę Racibórz.

Fundatorzy fundacji:

 • Powiat Raciborski,
 • Gmina Racibórz,
 • Gmina Kornowac,
 • Gmina Krzanowice,
 • Gmina Krzyżanowice,
 • Gmina Kuźnia Raciborska,
 • Gmina Nędza,
 • Gmina Pietrowice Wielkie,
 • Gmina Rudnik,
 • Szpital Rejonowy w Raciborzu.

Cele fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Działania te, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U.z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), obejmują:

 1. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych:
  • dbanie o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego zakończenia budowy,
  • wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny,
  • stymulowanie rozwoju bazy materialnej,
 2. 85.59.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane:
  • doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie:
   • fundowania stypendiów naukowych,
   • organizowania i finansowania stażów naukowych: krajowych i zagranicznych,
   • organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych,
   • prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej,
 3. 86.90.E – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana:
  • finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,
  • finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu działalności Fundatorów,
  • upowszechnienie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i cały uzyskany dochód przeznacza na działalność statutową.

Organy Fundacji:

 • Zgromadzenie Fundatorów, w składzie jak wyżej,
 • Zarząd Fundacji, w składzie:
  • Joanna Kuliga-Leszczyńska – Prezes Zarządu,
  • Aleksander Kasprzak – Wiceprezes Zarządu,
  • Paweł Knop – Sekretarz Zarządu,
 • Komisja Rewizyjna, w składzie:
  • Marzena Kopczewska,
  • Beata Orc,
  • Zofia Żydek.

Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. Obsługę administracyjną Fundacji prowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.

MAJĄTEK FUNDACJI

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe i rzeczowe uzyskane przez Fundację w toku jej działania. Dochody Fundacji pochodzą z:

 • dotacji,
 • darowizn,
 • wpłat osób fizycznych, w tym wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • spadków i zapisów,
 • subwencji osób prawnych,
 • nawiązek sądowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

Sprzęt i wyposażenie przekazane Szpitalowi przez Fundację – zobacz