Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

XI REACT-EU – Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego

Home Nasz szpital Projekty XI REACT-EU – Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego

Nazwa projektu

„Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. „Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU””.

Działania w oparciu o działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT – EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0050/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0050/22-00/374/683.

Koszt realizacji projektu projektu – 3 779 794,02 PLN

Wartość dofinansowania – 3 677 341,66 PLN

Poziom dofinansowania – 100% wkładu z Funduszy Europejskich

Opis Projektu

Projekt ma charakter przebudowy istniejącej szpitalnej infrastruktury przy niewielkim wzroście jej kubatury, (powierzchnia użytkowa przed z 1538.07 na 1646.67), przy zastosowaniu optymalnych i nowych elementów budowlanych w celu dostosowanie jej do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów dla:
a) wskaźnika produktu:
– Liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ (1 szt.),
– Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV2) (733 003,88 zł)
b) wskaźnika rezultatu:
– Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (11 181 osób/rok).

  • prace budowlane (w tym inwestor zastępczy),
  • zakup wyposażenia – dostawa sprzętu medycznego,
  • zakup i montaż wyposażenia niemedycznego,
  • opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy,
  • działania informacyjno-promocyjne.

Cel Projektu

dostosowanie infrastruktury do wymogów SANEPID oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach wraz z nowelizacjami (Dz. U. z 2020 r. poz. 539, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595),zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej,minimalizacji ryzyka transmisji SARS-CoV-2 oraz chorób zakaźnych poprzez odosobnienie chorych w izolatkach,przeciwdziałanie ograniczeniom dostępności do świadczeń związanych z istniejącą infrastrukturą.

Beneficjent

Szpital Rejonowy im dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Zgłaszanie nieprawidłowości

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci