Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Wolontariat

  Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w formie wolontariatu w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu muszą na 14 dni przed datą rozpoczęcia wolontariatu złożyć podanie w komórce organizacyjnej, w której docelowo chcą świadczyć usługi.

  Wolontariusz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, adekwatne do wnioskowanego stanowiska.

  Każdy wolontariusz musi być objęty obowiązkową polisą OC na czas trwania wolontariatu.

  Przed rozpoczęciem świadczenia usług wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w bloku szkoleniowym m.in. z zakresu BHP oraz zakażeń szpitalnych. Szkolenia wstępne w każdy poniedziałek od godz. 7.30 w Sali Konferencyjnej.

  Oprócz podania wolontariusz musi dostarczyć następujące kserokopie dokumentów (z oryginałami do wglądu):

  1. Dyplom ukończenia szkoły
  2. Polisę OC,
  3. Zaświadczenie lekarskie o spełnianiu wymogów zdrowotnych,
  4. Dokumenty potwierdzające wymagane na stanowisku kwalifikacje (np. Prawo do Wykonywania Zawodu)
  5. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nazwanej „ustawą Kamilka”) od dnia 15.02.2024 r. wszystkie osoby ubiegające się o odbycie wolontariatu w Oddziale Pediatrycznym, Pododdziale Neonatologicznym oraz w POZ zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby, które nie dostarczą wyżej wymienionego zaświadczenia przed rozpoczęciem wolontariatu oraz nie zostaną wcześniej zweryfikowane w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie będą mogły odbyć wolontariatu.

  W razie pytań proszę o kontakt Działem Kadr, tel. (32) 755 5055

  Druki do pobrania:

    1. Podanie o wolontariat POBIERZ

    2. Oświadczenie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym POBIERZ