Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Praktyki

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie:

 1. Umowy / porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią / Jednostką kierującą lub pomiędzy Szpitalem a Studentem / Uczniem:
  • przedłożenie imiennego skierowania  wystawionego przez Szkołę Wyższą oraz podania o przyjęcie na praktykę, najpóźniej w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem odbywania praktyki;
  • przedłożenia klauzuli RODO
  • książeczka sanitarno – epidemiologiczna lub zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych do wglądu do Przełożonego Pielęgniarek
 2. Każda osoba ucząca się rozpoczyna pierwszy dzień praktyki, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przełożonym Pielęgniarek, od szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ, ochrona danych osobowych, ISO, Epidemiologii. Szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 7.30 w Sali Konferencyjnej.  Realizację szkoleń potwierdza się w karcie obiegowej dla praktycznej nauki zawodu. Karta obiegowa po uzupełnieniu zostaje oddana przez osobę uczącą się do Działu Kadr i archiwizowana wraz z innymi dokumentami dotyczącymi praktycznej nauki zawodu. 
 3. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nazwanej „ustawą Kamilka”) od dnia 15.02.2024 r. wszystkie osoby ubiegające się o odbycie praktyk w Oddziale Pediatrycznych, Pododdziale Neonatologicznym zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby, które nie dostarczą wyżej wymienionego zaświadczenia przed rozpoczęciem praktyk oraz nie zostaną wcześniej zweryfikowane w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie będą mogły odbyć praktyk.
 4. Praktyka w Szpitalu Rejonowy w Raciborzu ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania praktykantowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Wnioski o praktyki pielęgniarskie przyjmowane są w każdy wtorek i czwartek w godzinach 12.00 – 14.00 w pokoju nr 6 (I piętro) u Przełożonego Pielęgniarek Andrzeja Ząbek. (tel 32 755 5068). Pozostałe wnioski o praktyki (inne niż pielęgniarskie) należy składać w Sekretariacie szpitala po uprzednim uzyskaniu zgody od Kierownika Komórki Organizacyjnej. Odbiór zgody lub umowy / porozumienia możliwy jest osobiście lub z upoważnieniem.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług praktykant ma obowiązek uczestniczyć w bloku szkoleniowym m.in. z zakresu BHP oraz zakażeń szpitalnych. Szkolenia wstępne w każdy poniedziałek od godz. 7.30 w Sali Konferencyjnej.

Druki do pobrania:

  1. Podanie na praktyki POBIERZ

  2. Oświadczenie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym POBIERZ

  3. Karta obiegowa POBIERZ

  4. Upoważnienie POBIERZ

  Kontakt w sprawie praktyk:

  • pielęgniarskie – mgr Andrzej Ząbek tel. 32 755 5068
  • w Aptece Szpitalnej – mgr Joanna Fidziańska tel. 32 755 5236
  • w Laboratorium Analitycznym – mgr Hanna Fuks – Cieśla tel. 32 755 5191
  • w Laboratorium Mikrobiologicznym – mgr Jolanta Chmiel – Wiącek tel. 32 755 5171
  • w Dziale Fizjoterapii – mgr Paweł Barycki tel. 32 755 3708

  Student ma obowiązek:

  • posiadać identyfikator z imieniem i nazwiskiem, nazwą Uczelni, Instytutu i kierunku
  • noszenia odzieży ochronnej spełniającej normy epidemiologiczne
  • wykazania się odpowiedzialnością etyczną
  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
  • przestrzegania tajemnicy zawodowej
  • przestrzegania obowiązujących procedur w oddziale
  • prezentowania aktywnej postawy w stosunku do pacjenta
  • przestrzegania zasad współpracy w zespołach leczniczych
  • systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z kartą zaliczeniową
  • w razie nieobecności na zajęciach zgłaszać ten fakt opiekunowi praktyk i możliwie najszybszym terminie odrobić opuszczone zajęcia.

  Każdy odbywający praktykę jest zobowiązany do:

  • odbywania praktyki w określonym terminie, w wyznaczonych godzinach wskazanych przez opiekuna 
  • starannego wykonywania wszystkich zleconych zadań
  • zachowania tajemnicy służbowej
  • dbania o dobre imię i mienie Szpitala
  • niezwłocznego zawiadomienia o swojej nieobecności
  • powiadomienia na piśmie o rezygnacji z praktyki.

  Każdy student / praktykant ma prawo do:

  • udziału w procedurach wynikających z programu praktyk
  • korzystania ze sprzętu i urządzeń Szpitala niezbędnego do wykonania czynności związanych z praktyką
  • zgłaszania pytań i uwag dotyczących wykonywanych zadań
  • oceny praktyki oraz uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie.

  W czasie odbywania praktyk ze względów epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa własnego i pacjenta zabrania się:

  • noszenia biżuterii
  • noszenia sztucznych paznokci i tipsów
  • posiadania lakierowanych paznokci
  • wnoszenia i korzystania z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.