Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz,
województwo śląskie

Aktualności

Praktyki, wolontariaty

Szpital Rejonowy w Raciborzu jest organizatorem praktyk zawodowych / wolontariatu / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego  dla studentów / uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych  organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

Osoby zainteresowane celem odbywania praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia mogą zapoznać się z pracą wyspecjalizowanego personelu lekarskiego, pielęgniarek lub techników diagnostycznych.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią / Jednostką kierującą lub pomiędzy Szpitalem a Studentem / Uczniem.

1. Osoba zainteresowana odbywaniem praktyki, stażu, wolontariatu itp. w tut. jednostce medycznej jest zobowiązana złożyć dokumenty do Dyrektora Szpitala o organizację praktyki / stażu / wolontariatu:

Dopuszczalna forma podania – wiadomość e-mail na adres: sekretariat(at)szpital-raciborz.org, osobiście lub na adres na Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz.

Odbiór zgody lub umowy / porozumienia możliwy jest osobiście lub z upoważnieniem.

2. W przypadku akceptacji warunków realizacji praktycznej nauki zawodu przez Dyrektora szpitala, student jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Przełożonego Pielęgniarek (tel. 32 755 5068), Pielęgniarce Oddziałowej lub Kierownikowi działu. Osoba wnioskująca przed rozpoczęciem praktyk przygotowuje komplet dokumentów wymaganych przez rozpoczęciem praktyki. Są to:

 • umowa na realizację kształcenia praktycznego – wymagana akceptacja prawna przedstawionego wzoru umowy,
 • polisa OC i NNW zakładu kierującego lub indywidualna polisa OC i NNW,
 • książeczka sanitarno – epidemiologiczna lub zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych do wglądu do Przełożonego Pielęgniarek

Dokumenty wymagane do realizacji praktycznej nauki zawodu muszą zostać dostarczone / podpisane najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki.

3. Każda osoba ucząca się rozpoczyna pierwszy dzień praktyki / stażu / wolontariatu po wcześniejszym uzgodnieniu z przełożonym pielęgniarek, od szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ, ochrona danych osobowych, ISO, Epidemiologii. Szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 7.30 w Sali Konferencyjnej. 

Realizację szkoleń potwierdza się w karcie obiegowej dla praktycznej nauki zawodu. Karta obiegowa po uzupełnieniu zostaje oddana przez osobę uczącą się do Pielęgniarki Oddziałowej i archiwizowana wraz z innymi dokumentami dotyczącymi praktycznej nauki zawodu. 

 1. Karta obiegowa dla praktykantów (należy pobrać dokument przed rozpoczęciem szkolenia)

Student ma obowiązek:

 • posiadać identyfikator z imieniem i nazwiskiem, nazwą Uczelni, Instytutu i kierunku
 • noszenia odzieży ochronnej spełniającej normy epidemiologiczne
 • wykazania odpowiedzialności etycznej
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 • przestrzegania tajemnicy zawodowej
 • przestrzegania obowiązujących procedur w oddziale
 • prezentowania aktywnej postawy w stosunku do pacjenta
 • przestrzegania zasad współpracy w zespołach leczniczych
 • systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z kartą zaliczeniową
 • w razie nieobecności na zajęciach zgłaszać ten fakt opiekunowi praktyk i możliwie najszybszym terminie odrabia opuszczone zajęcia.

Każdy odbywający praktykę jest zobowiązany do:

 • odbywania praktyki w określonym terminie, w wyznaczonych godzinach wskazanych przez opiekuna 
 • starannego wykonywania wszystkich zleconych zadań
 • zachowania tajemnicy służbowej
 • dbania o dobre imię i mienie Szpitala
 • niezwłocznego zawiadomienia o swojej nieobecności
 • powiadomienia na piśmie o rezygnacji z praktyki.

Każdy student / praktykant ma prawo do:

 • udział w procedurach wynikających z programu praktyk
 • korzystania ze sprzętu i urządzeń Szpitala niezbędnego do wykonania
 • zgłaszania pytań i uwag dotyczących wykonywanych zadań
 • oceny praktyki oraz uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie.

W czasie odbywania praktyk ze względów epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa własnego i pacjenta zabrania się:

 • noszenia biżuterii
 • noszenia sztucznych paznokci i tipsów
 • posiadania lakierowanych paznokci
 • wnoszenia i korzystania z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.